قیمت بازارقیمت نمایندگی
پراید
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
1395111SEسفید21,300,00020,926,000
1395111SEتنوع رنگ21,500,00021,160,000
1395131SEتنوع رنگ21,200,00020,930,000
1395131SEپایه گازسوز - سفید23,100,00021,850,000
1395131SEسفید21,000,00020,696,000
1395131SEپایه گازسوز - تنوع رنگ23,200,00022,200,000
1395132SEپایه گازسوز21,100,000
1395132SEتنوع رنگ21,200,000
1395132SEسفید21,000,00020,596,000
1395141SEسفید19,000,00019,496,000
1395141SEتنوع رنگ19,200,00019,810,000
1395151SE18,900,00018,696,000
201616,800,00017,420,000