قیمت بازارقیمت نمایندگی
اپل
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
2016آستراتوربو 1.6163,000,000166,350,000
2016آستراتوربو 1.4153,000,000155,630,000
2016آسترا هاچ بکتوربو 1.4150,000,000152,400,000
2016آسترا هاچ بکتوربو 1.6160,000,000163,140,000
2016اینسیگنیا272,000,000273,000,000
2014کورسا اتوماتیکاتوماتیک87,000,000
2015کورسا اتوماتیکاتوماتیک95,000,000
2016کورسا اتوماتیکاتوماتیک145,000,000
2014کورسا دنده ای72,000,00095,500,000
2016موکا165,000,000157,630,000