قیمت بازارقیمت نمایندگی
ام جی
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
20153فول67,000,00075,000,000
20163فول72,000,000
20156اتاق جدید113,000,000123,000,000
20166اتاق جدید134,000,000137,000,000
2015GS147,000,000145,000,000
2016GS158,000,000162,000,000