قیمت بازارقیمت نمایندگی
بی وای دی
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
2016S692,000,000