قیمت بازارقیمت نمایندگی
بسترن
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
1395B50Fموتور 1.876,500,00076,890,000