قیمت بازارقیمت نمایندگی
بنز
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
2016C 200فول - مانیتور کوچک305,000,000250,000,000
2016C 200فول - مانیتور بزرگ315,000,000
2015C 200فول - اتاق جدید430,000,000
2016C 200فول - اتاق جدید480,000,000
2015E 200350,000,000304,000,000
2017E 200450,000,000
2016E 250فول450,000,000405,000,000
2015E 250فول390,000,000
2016E 250 کروککروک630,000,000
2013E 300فول430,000,000
2014E 300کروک655,000,000
2015ML 350فول1,360,000,000
2015S 500جدید - 4 نفره - فول1,800,000,000