قیمت بازارقیمت نمایندگی
بایک
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
2016سابرینا صندوق دارتیپ 352,100,000
2016سابرینا صندوق دارتیپ 247,800,000
2016سابرینا صندوق دارتیپ 142,500,00041,500,000
2016سابرینا هاچ بکتیپ 348,000,00051,600,000
2016سابرینا هاچ بکتیپ 246,000,00047,200,000
2016سابرینا هاچ بکتیپ 140,000,00041,000,000
2016سابرینا هاچ بکتیپ 452,000,00059,200,000
2016سنوا102,000,000110,000,000