130,000
نقره ای
اتومات
موسو E32m / Tv/ردیاب/Gprs/زعدد مونیتور/ کرو۶ز
البرز
50,000,000