21,850
سفید
دستی
سند تک برگ با کارکرد کم واقعی
مازندران
25,000,000