35,000
آبی
دستی
اتاق و فنی سالم کولردار 4حلقه لاستیک نو- کلکسیونی
یزد
7,200,000